Титульний аркуш

 

          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Соломко Володимир Андрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

18.04.2013

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            14309572

1.4. Місцезнаходження емітента

            18000, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            0 (472) 66-28-79, 0 (472) 66-35-54

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            priborzavod@uch.net

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2013

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№74(3624) Бюлетень "Цiннi папери України"

 

18.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

pribor.ck.ua

в мережі Інтернет

18.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

 

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

    б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

    в) банки, що обслуговують емітента

X

    г) основні види діяльності

X

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

    е) інформація про рейтингове агентство

 

    є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

    а) інформація про випуски акцій емітента

X

    б) інформація про облігації емітента

 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    г) інформація про похідні цінні папери

 

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

    в) інформація про зобов'язання емітента

X

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки:

1. г) основнi види дiяльностi (доповнення до п. 1г) :

26.30 Виробництво обладнання зв'язку

25.71 Виробництво електричних побутових приладiв

43.21 Електромонтажнi роботи

 

1. г)iнформацiя  не надається тому, що товариство лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не отримувало

 

1. д) Iнформацiя не надається тому, що емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить.

 

1. е) Iнформацiя не надається тому, що емiтент послугами рейтингового агентства не користується. Оцiнка цiнних паперiв не проводилась.

 

7. Акцiонерне товариство в звiтному перiодi дивiденди не нараховувались та виплачувались.

 

9. б) Акцiонерне товариство облiгацiї не випускало.

9. в) Акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало.

9. г) Акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не випускало.

9. г) Акцiонерне товариство протягом звiтного перiоду викупу власних акцiй не проводило.

9 д) Iнформацiя не надається, в зв'язку з тим, що на чергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Черкаський приладобудiвний завод" вiд 29.07.2010 року прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, припинено дiю договору № 26-99 вiд 15.10.1999 року на ведення  реєстру з 1.з власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Акцiонерний промислово-iнвестицiйний банк в особi Фiлiї "Вiддiленя ПАТ Промiнвестбанк в м. Черкаси"" (код ЄДРПОУ- 09354099); 2. ТОВ  "Алан-Реєстр" (код ЄДРПОУ- 25582859) договiр  № Е-1836 вiд 25.10.2010 року з депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ- 30370711). Акт прийому-передачi системи реєстру вiд 05.11.2010 року.

 

12. Акцiонерне товариства протягом звiтного перiоду борговi цiннi папери не випускало.

 

25. За звiтний перiод емiтент складав звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

 

29. За звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 

 


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ "ЧПЗ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            18000

3.1.5. Область, район

            Черкаська обл. Соснiвський р-н

3.1.6. Населений пункт

            м.Черкаси

3.1.7. Вулиця, будинок

            вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            АО1 № 585164

3.2.2. Дата державної реєстрації

            19.07.1993

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Черкаської мiський виконавчий комiтет

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            14 531 970

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            14 531 970

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ КБ "Хрещатик" м. Черкаси

3.3.2. МФО банку

            354002

3.3.3. Поточний рахунок

            2600200010093

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ПАТ КБ "Хрещатик" м. Черкаси

3.3.5. МФО банку

            354002

3.3.6. Поточний рахунок

            2600200010093

3.4. Основні види діяльності

            27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв

            25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв

            25.73 - Виробництво iнструментiв

3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом управлiння товариства є загальнi  збори акцiонерiв, виконавчий орган - правлiння, контролюючий - наглядова рада, ревiзiйна комiсiя.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд Державного Майна України

00032945

01133, України, д/н р-н, Київ, Кутузова, 18/9

99,46

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

99,46

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рiк становить 160 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом та за цивiльноправовими договорами у 2012 роцi становить 12 осiб.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у 2012 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить 159 осiб.

Фонд оплати працi за 2012 рiкстановить 2444 тис. грн..

Фонд оплати працi зменшився  порiвняно з попереднiм роком на 589 тис грн.

Зменшення фонду оплати працi на 589 тис.грн  виникло в зв'язку з рiзким падiнням виробництва та  роботою пiдприємства неповний робочий тиждень . А також  в зв'язку з звiльненням значної кiлькостi працiвникiв - 80 осiб.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента:  пiдвищення рiвня квалiфiкацiї робiтникiв проводилось на пiдприємствi.

 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Соломко  Володимир Андрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1947

6.1.5. Освіта

            Вища. Технологiчний iнститут iм. Ломоносова , м. Одеса

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            37

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            НВ "Ротор", начальник вiддiлу

6.1.8. Опис

                            1) Голова правлiння має право без довiреностi дiяти  вiд  iменi  Товариства,  в  тому  числi  представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, в установах i органiзацiях, в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами, в межах та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом; вести переговори,  вчиняти  правочини  (укладати договори, угоди тощо) вiд  iменi  Товариства; ставити перший пiдпис на рiзнi документи, в тому числi фiнансовi  та iншi з урахуванням вимог чинного законодавства України;

            2) представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;

            3) керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства;

            4) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи на провадження дiй вiд iменi Товариства;

            5) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

            6) подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння;

            7) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;

            8) призначати з числа членiв Правлiння своїх заступникiв;

            9) надiляти правом першого пiдпису документiв, в тому числi фiнансових, своїх заступникiв у разi своєї вiдсутностi або делегувати їм право першого пiдпису окремих видiв документiв;

            10) пiдписувати контракти /договори з  керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв,  якими визначаються умови здiйснення ними власних обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо, вiдповiдно до рiшень Правлiння;

            11) брати участь в органах управлiння господарських товариств, створених за участю Товариства вiдповiдно до завдання погодженого Наглядовою радою Товариства;

            12) затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства;

            13) керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

            14) наймати  та звiльняти працiвникiв Товариства;

            15) затверджувати штатний розпис Товариства; посадовi iнструкцiї з правами та обов'язками працiвникiв Товариства, в тому числi головного бухгалтера та керiвникiв пiдроздiлiв вiдповiдно до чинного законодавства України; визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства (окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства);

            16) вживати заходи для заохочення працiвникiв Товариства; накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

            17) видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

            18) пiдписувати Колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

            19) затверджувати Правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;

            20) органiзувати здiйснення вiйськового облiку та мобiлiзацiйних заходiв згiдно з чинним законодавством України з метою забезпечення потужностей мобiлiзацiйного призначення i запасiв мобiлiзацiйного резерву;

            21) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв, Наглядовою радою, Правлiнням Товариства та цим Статутом;

            22) вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;

            23) вимагати скликання засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради;

            24) виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

            25) органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань  Правлiння Товариства;

            26) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;

            27) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства;

            28) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi контрактом з Головою правлiння;

                29) Голова Правлiння або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови правлiння Товариства має право здiйснювати заходи, пов'язанi iз порушенням справи про банкрутство Товариства з iнiцiативи боржника виключно пiсля погодження таких дiй:

- з Фондом державного майна України або органом, уповноваженим здiйснювати управлiння державними корпоративними правами до реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй держави у статутному капiталi Товариств;

- в iнших випадках - з Наглядовою радою Товариства.

                30) приймати рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 (п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

 

Стаж керiвної роботи 37 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ЧФ НПО "Iмпульс" начальник планово-виробничого цеху, ЧЗТА начальник вiддiлу № 43, Черкаський завод телеграфної апаратури начальник цехумонтажних печатних плат, НВ "Ротор" начальник вiддiлу. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння - головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Зима Леся Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1979

6.1.5. Освіта

            Вища. Черкаська академiя банкiвської справи НБУ.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "ЧПЗ" заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

            Компетенцiя Правлiння Товариства:

                1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

                2) вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених цим Статутом;

            3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

            4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

                5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

            6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

                7) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства згiдно вимог чинного законодавства України;

            8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

            9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

               10) Затвердження внутрiшнiх нормативних та процедурних актiв, якi визначають порядок впровадження та виконання державних законодавчих та нормативних актiв Товариства, вiдносин мiж пiдроздiлами та порядок їх дiяльностi;

            11) затвердження структури Товариства, створення, лiквiдацiя, злиття, скорочення штатiв структурних пiдроздiлiв Товариства з метою виконання його цiлей та завдань;

            12) забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;

            13) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            14) прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 (п'яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв  вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            15) затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; розподiл прибутку, отриманого дочiрнiми пiдприємствами за результатами фiнансово-господарської дiяльностi протягом року;

            16) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам;

            17) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом;

            18) призначення та припинення повноважень уповноважених представникiв з управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства. Розгляд та затвердження звiтiв про їх дiяльнiсть;

            19) за погодженням з Наглядовою радою органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;

            20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

            21) надання вимоги Наглядовiй радi щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;

            22) розгляд всiх питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим, необхiдних матерiалiв;

            23) пiдготовка та надання  Положень Товариства (змiн та доповнень до них), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, на затвердження або погодження Наглядовiй радi Товариства (в межах її компетенцiї);

            24) визначення розмiрiв, джерел формування та використання фондiв Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України та вiдповiдних рiшень, прийнятих Загальними зборами;

            25) прийняття рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими iнвестицiями з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства;

            26) укладання договору з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв та укладання договору зi зберiгачем на вiдкриття власникам рахункiв у цiнних паперах;

            27) за погодженням з Наглядовою радою прийняття рiшень з iнших питань, що виникають в процесi дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.

 

Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.

 

Стаж керiвної роботи 6 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ПВФ "Каштан" бухгалтер, ВАТ "ЧПЗ" бухгалтер-ревiзор, ВАТ "ЧПЗ" заступник головного бухгалтера., головний бухгалтер.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Особа призначена на посаду згiдно Наказу № 31к вiд 03.08.2009р. (призначена з 04.08.2009 року). 

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Нiмич Олександр Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1971

6.1.5. Освіта

            Вища. Київський Нацiональний унiверситет iм.. Т.Г.Шевченко

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ"ЧПЗ"- юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу

6.1.8. Опис

            Компетенцiя Правлiння Товариства:

                1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

                2) вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених цим Статутом;

            3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

            4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

                5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

            6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

                7) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства згiдно вимог чинного законодавства України;

            8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

            9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

               10) Затвердження внутрiшнiх нормативних та процедурних актiв, якi визначають порядок впровадження та виконання державних законодавчих та нормативних актiв Товариства, вiдносин мiж пiдроздiлами та порядок їх дiяльностi;

            11) затвердження структури Товариства, створення, лiквiдацiя, злиття, скорочення штатiв структурних пiдроздiлiв Товариства з метою виконання його цiлей та завдань;

            12) забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;

            13) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            14) прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 (п'яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв  вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            15) затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; розподiл прибутку, отриманого дочiрнiми пiдприємствами за результатами фiнансово-господарської дiяльностi протягом року;

            16) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам;

            17) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом;

            18) призначення та припинення повноважень уповноважених представникiв з управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства. Розгляд та затвердження звiтiв про їх дiяльнiсть;

            19) за погодженням з Наглядовою радою органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;

            20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

            21) надання вимоги Наглядовiй радi щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;

            22) розгляд всiх питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим, необхiдних матерiалiв;

            23) пiдготовка та надання  Положень Товариства (змiн та доповнень до них), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, на затвердження або погодження Наглядовiй радi Товариства (в межах її компетенцiї);

            24) визначення розмiрiв, джерел формування та використання фондiв Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України та вiдповiдних рiшень, прийнятих Загальними зборами;

            25) прийняття рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими iнвестицiями з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства;

            26) укладання договору з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв та укладання договору зi зберiгачем на вiдкриття власникам рахункiв у цiнних паперах;

            27) за погодженням з Наглядовою радою прийняття рiшень з iнших питань, що виникають в процесi дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.

 

Стаж керiвної роботи 9 рокiв.

Посади, якi обiймала особа :керiвник Золотонiського правового центру спiлки "Захист",ВАТ "Янтар"- юристконсульт, ВАТ"ЧПЗ"- юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння - заступник голови правлiння з комерцiйних i загальних питань

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мельник Тетяна Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1962

6.1.5. Освіта

            Вища. Нацiональний торгiвельно-економiчний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПАТ ЧПЗ. Начальник вiддiлу

6.1.8. Опис

            Компетенцiя Правлiння Товариства:

                1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

                2) вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених цим Статутом;

            3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

            4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

                5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

            6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

                7) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства згiдно вимог чинного законодавства України;

            8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

            9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

               10) Затвердження внутрiшнiх нормативних та процедурних актiв, якi визначають порядок впровадження та виконання державних законодавчих та нормативних актiв Товариства, вiдносин мiж пiдроздiлами та порядок їх дiяльностi;

            11) затвердження структури Товариства, створення, лiквiдацiя, злиття, скорочення штатiв структурних пiдроздiлiв Товариства з метою виконання його цiлей та завдань;

            12) забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;

            13) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            14) прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 (п'яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв  вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            15) затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; розподiл прибутку, отриманого дочiрнiми пiдприємствами за результатами фiнансово-господарської дiяльностi протягом року;

            16) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам;

            17) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом;

            18) призначення та припинення повноважень уповноважених представникiв з управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства. Розгляд та затвердження звiтiв про їх дiяльнiсть;

            19) за погодженням з Наглядовою радою органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;

            20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

            21) надання вимоги Наглядовiй радi щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;

            22) розгляд всiх питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим, необхiдних матерiалiв;

            23) пiдготовка та надання  Положень Товариства (змiн та доповнень до них), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, на затвердження або погодження Наглядовiй радi Товариства (в межах її компетенцiї);

            24) визначення розмiрiв, джерел формування та використання фондiв Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України та вiдповiдних рiшень, прийнятих Загальними зборами;

            25) прийняття рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими iнвестицiями з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства;

            26) укладання договору з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв та укладання договору зi зберiгачем на вiдкриття власникам рахункiв у цiнних паперах;

            27) за погодженням з Наглядовою радою прийняття рiшень з iнших питань, що виникають в процесi дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.

 

Стаж керiвної роботи 5 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" старший комiрник, ВАТ "ЧПЗ" завiдуюча центральним складом вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, ВАТ "ЧПЗ" товарознавець комплектування у виробничо-диспетчерському вiддiлi № 52, ВАТ "ЧПЗ" начальник вiддiлу № 52 .

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Лебедєв Василь Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1953

6.1.5. Освіта

            Вища. Кировоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            29

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "ЧПЗ" провiдний iнженер з планування iнструментального виробництва

6.1.8. Опис

            Компетенцiя Правлiння Товариства:

                1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

                2) вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених цим Статутом;

            3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

            4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

                5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

            6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

                7) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства згiдно вимог чинного законодавства України;

            8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

            9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

               10) Затвердження внутрiшнiх нормативних та процедурних актiв, якi визначають порядок впровадження та виконання державних законодавчих та нормативних актiв Товариства, вiдносин мiж пiдроздiлами та порядок їх дiяльностi;

            11) затвердження структури Товариства, створення, лiквiдацiя, злиття, скорочення штатiв структурних пiдроздiлiв Товариства з метою виконання його цiлей та завдань;

            12) забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;

            13) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            14) прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 (п'яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв  вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            15) затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; розподiл прибутку, отриманого дочiрнiми пiдприємствами за результатами фiнансово-господарської дiяльностi протягом року;

            16) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам;

            17) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом;

            18) призначення та припинення повноважень уповноважених представникiв з управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства. Розгляд та затвердження звiтiв про їх дiяльнiсть;

            19) за погодженням з Наглядовою радою органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;

            20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

            21) надання вимоги Наглядовiй радi щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;

            22) розгляд всiх питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим, необхiдних матерiалiв;

            23) пiдготовка та надання  Положень Товариства (змiн та доповнень до них), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, на затвердження або погодження Наглядовiй радi Товариства (в межах її компетенцiї);

            24) визначення розмiрiв, джерел формування та використання фондiв Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України та вiдповiдних рiшень, прийнятих Загальними зборами;

            25) прийняття рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими iнвестицiями з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства;

            26) укладання договору з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв та укладання договору зi зберiгачем на вiдкриття власникам рахункiв у цiнних паперах;

            27) за погодженням з Наглядовою радою прийняття рiшень з iнших питань, що виникають в процесi дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.

 

Стаж керiвної роботи 29 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" начальник планово-економiчного бюро, замiсник начальника iнструментального вiддiлу, ВАТ "ЧПЗ" провiдний iнженер з планування iнструментального виробництва.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння - заступник голови правлiння з технiчних питань

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кудь Сергiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1961

6.1.5. Освіта

            Вища.Українська сiльськогосподарська Академiя

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "ЧПЗ" головний iнженер

6.1.8. Опис

            Компетенцiя Правлiння Товариства:

                1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

                2) вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених цим Статутом;

            3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

            4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

                5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

            6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

                7) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства згiдно вимог чинного законодавства України;

            8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

            9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

               10) Затвердження внутрiшнiх нормативних та процедурних актiв, якi визначають порядок впровадження та виконання державних законодавчих та нормативних актiв Товариства, вiдносин мiж пiдроздiлами та порядок їх дiяльностi;

            11) затвердження структури Товариства, створення, лiквiдацiя, злиття, скорочення штатiв структурних пiдроздiлiв Товариства з метою виконання його цiлей та завдань;

            12) забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;

            13) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            14) прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 (п'яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв  вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            15) затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; розподiл прибутку, отриманого дочiрнiми пiдприємствами за результатами фiнансово-господарської дiяльностi протягом року;

            16) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам;

            17) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом;

            18) призначення та припинення повноважень уповноважених представникiв з управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства. Розгляд та затвердження звiтiв про їх дiяльнiсть;

            19) за погодженням з Наглядовою радою органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;

            20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

            21) надання вимоги Наглядовiй радi щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;

            22) розгляд всiх питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим, необхiдних матерiалiв;

            23) пiдготовка та надання  Положень Товариства (змiн та доповнень до них), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, на затвердження або погодження Наглядовiй радi Товариства (в межах її компетенцiї);

            24) визначення розмiрiв, джерел формування та використання фондiв Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України та вiдповiдних рiшень, прийнятих Загальними зборами;

            25) прийняття рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими iнвестицiями з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства;

            26) укладання договору з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв та укладання договору зi зберiгачем на вiдкриття власникам рахункiв у цiнних паперах;

            27) за погодженням з Наглядовою радою прийняття рiшень з iнших питань, що виникають в процесi дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.

 

Стаж керiвної роботи 35 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" замiсник начальника цеху № 4, начальник цеху № 4, ВАТ "ЧПЗ" головний iнженер цеху № 4.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Абраменко В'ячеслав Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1971

6.1.5. Освіта

            Вища. Нацiональний економiчний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ФДМУ начальник вiддiлу

6.1.8. Опис

            Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, може вiдкривати та вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

            1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень Товариства, у тому числi змiн та доповнень до них, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

            2) погодження проектiв Положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв: Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них;

            3) Самостiйно або за поданням Правлiння пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

            4) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

            5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

            6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  

            7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

            8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

            9) За поданням Правлiння затвердження Положення про порядок розпорядження та використання майна, а також внесення до нього змiн;

            10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння-директора вiд виконання його повноважень, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв  чи самого Товариства, до вирiшення Загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи (одного з членiв Правлiння), яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння, та скликання позачергових Загальних зборiв;

            11) подання до органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом  акцiй Товариства, пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства (до реалiзацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства);

            12) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання членiв Правлiння, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;

            13) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення його повноважень;

            14) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження умов контрактiв/договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;  визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти/договори з членами Правлiння;

            15) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

            16) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            17) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

            18) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України;

            19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

            20) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            21) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;

            22) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;

            23) розгляд та затвердження квартальних звiтiв, що подає Правлiння Товариства;

            24) Самостiйно або за поданням Правлiння надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

            25) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;

            26) виступ, у разi потреби, iнiцiатором проведення спецiальних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

            27) надання Загальним зборам Товариства пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;

            28) подання органам приватизацiї пропозицiй про особливостi приватизацiї майна Товариства;

            29) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, зокрема:

- прийняття рiшення про участь або припинення участi Товариства в iнших юридичних особах, а також в  об'єднаннях пiдприємств;

- прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та припинення дiяльностi  дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них;

            - прийняття рiшення про розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (часток, паїв, акцiй) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;

            30) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення  про винесення на розгляд Загальним зборам Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            31) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            32) Контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;

            33) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв;

            34) подання на розгляд Загальних зборiв питань про видiл та припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення),  передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);

            35) прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв;

            36) погодження рiшень Правлiння Товариства, пов'язаних iз реструктуризацiєю Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;

            37) контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

 

Стаж керiвної роботи - 8 рокiв

Посади, якi обiймала особа: начальник вiддiлу ФДМУ.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента займає посаду начальника вiддiлу ФДМУ.

Особа призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв вiд 30.06.20009 року.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Фонд Державного майна України - представник

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            0 00032945  0

6.1.4. Рік народження

            0

6.1.5. Освіта

            0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Член наглядової ради юридична особа - представник Фонду Державного майна України

6.1.8. Опис

            До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

            1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень Товариства, у тому числi змiн та доповнень до них, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

            2) погодження проектiв Положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв: Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них;

            3) Самостiйно або за поданням Правлiння пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

            4) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

            5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

            6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  

            7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

            8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

            9) За поданням Правлiння затвердження Положення про порядок розпорядження та використання майна, а також внесення до нього змiн;

            10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння-директора вiд виконання його повноважень, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв  чи самого Товариства, до вирiшення Загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи (одного з членiв Правлiння), яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння, та скликання позачергових Загальних зборiв;

            11) подання до органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом  акцiй Товариства, пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства (до реалiзацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства);

            12) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання членiв Правлiння, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;

            13) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення його повноважень;

            14) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження умов контрактiв/договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;  визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти/договори з членами Правлiння;

            15) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

            16) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            17) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

            18) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України;

            19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

            20) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            21) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;

            22) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;

            23) розгляд та затвердження квартальних звiтiв, що подає Правлiння Товариства;

            24) Самостiйно або за поданням Правлiння надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

            25) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;

            26) виступ, у разi потреби, iнiцiатором проведення спецiальних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

            27) надання Загальним зборам Товариства пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;

            28) подання органам приватизацiї пропозицiй про особливостi приватизацiї майна Товариства;

            29) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, зокрема:

- прийняття рiшення про участь або припинення участi Товариства в iнших юридичних особах, а також в  об'єднаннях пiдприємств;

- прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та припинення дiяльностi  дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них;

            - прийняття рiшення про розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (часток, паїв, акцiй) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;

            30) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення  про винесення на розгляд Загальним зборам Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            31) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            32) Контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;

            33) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв;

            34) подання на розгляд Загальних зборiв питань про видiл та припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення),  передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);

            35) прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв;

            36) погодження рiшень Правлiння Товариства, пов'язаних iз реструктуризацiєю Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;

            37) контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Iнформацiя,  щодо паспортних даних, освiти, стажу керiвної роботи, найменування пiдприємства па попереднiх посад, розмiру виплаченої винагороди не надається тому,  що Членом наглядової ради призначен представник юридичної особи.  

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Фонд Державного майна України - представник

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            0 00032945  0

6.1.4. Рік народження

            0

6.1.5. Освіта

            0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Член наглядової ради юридична особа - представник Фонду Державного майна України

6.1.8. Опис

            До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

            1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень Товариства, у тому числi змiн та доповнень до них, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

            2) погодження проектiв Положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв: Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них;

            3) Самостiйно або за поданням Правлiння пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

            4) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

            5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

            6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  

            7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

            8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

            9) За поданням Правлiння затвердження Положення про порядок розпорядження та використання майна, а також внесення до нього змiн;

            10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння-директора вiд виконання його повноважень, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв  чи самого Товариства, до вирiшення Загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи (одного з членiв Правлiння), яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння, та скликання позачергових Загальних зборiв;

            11) подання до органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом  акцiй Товариства, пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства (до реалiзацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства);

            12) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання членiв Правлiння, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;

            13) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення його повноважень;

            14) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження умов контрактiв/договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;  визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти/договори з членами Правлiння;

            15) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

            16) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            17) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

            18) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України;

            19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

            20) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            21) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;

            22) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;

            23) розгляд та затвердження квартальних звiтiв, що подає Правлiння Товариства;

            24) Самостiйно або за поданням Правлiння надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

            25) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;

            26) виступ, у разi потреби, iнiцiатором проведення спецiальних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

            27) надання Загальним зборам Товариства пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;

            28) подання органам приватизацiї пропозицiй про особливостi приватизацiї майна Товариства;

            29) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, зокрема:

- прийняття рiшення про участь або припинення участi Товариства в iнших юридичних особах, а також в  об'єднаннях пiдприємств;

- прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та припинення дiяльностi  дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них;

            - прийняття рiшення про розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (часток, паїв, акцiй) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;

            30) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення  про винесення на розгляд Загальним зборам Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            31) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            32) Контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;

            33) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв;

            34) подання на розгляд Загальних зборiв питань про видiл та припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення),  передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);

            35) прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв;

            36) погодження рiшень Правлiння Товариства, пов'язаних iз реструктуризацiєю Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;

            37) контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Iнформацiя,  щодо паспортних даних, освiти, стажу керiвної роботи, найменування пiдприємства па попереднiх посад, розмiру виплаченої винагороди не надається тому,  що Членом наглядової ради призначен представник юридичної особи.  

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мiнiстерство промислової полiтики України

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            0 0  0

6.1.4. Рік народження

            0

6.1.5. Освіта

            0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Член наглядової ради юридична особа - представник Мiнiстерства промислової полiтики України

6.1.8. Опис

            До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

            1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень Товариства, у тому числi змiн та доповнень до них, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

            2) погодження проектiв Положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв: Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них;

            3) Самостiйно або за поданням Правлiння пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

            4) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

            5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

            6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  

            7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

            8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

            9) За поданням Правлiння затвердження Положення про порядок розпорядження та використання майна, а також внесення до нього змiн;

            10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння-директора вiд виконання його повноважень, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв  чи самого Товариства, до вирiшення Загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи (одного з членiв Правлiння), яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння, та скликання позачергових Загальних зборiв;

            11) подання до органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом  акцiй Товариства, пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства (до реалiзацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства);

            12) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання членiв Правлiння, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;

            13) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення його повноважень;

            14) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження умов контрактiв/договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;  визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти/договори з членами Правлiння;

            15) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

            16) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            17) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

            18) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України;

            19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

            20) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            21) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;

            22) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;

            23) розгляд та затвердження квартальних звiтiв, що подає Правлiння Товариства;

            24) Самостiйно або за поданням Правлiння надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

            25) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;

            26) виступ, у разi потреби, iнiцiатором проведення спецiальних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

            27) надання Загальним зборам Товариства пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;

            28) подання органам приватизацiї пропозицiй про особливостi приватизацiї майна Товариства;

            29) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, зокрема:

- прийняття рiшення про участь або припинення участi Товариства в iнших юридичних особах, а також в  об'єднаннях пiдприємств;

- прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та припинення дiяльностi  дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них;

            - прийняття рiшення про розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (часток, паїв, акцiй) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;

            30) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення  про винесення на розгляд Загальним зборам Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            31) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            32) Контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;

            33) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв;

            34) подання на розгляд Загальних зборiв питань про видiл та припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення),  передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);

            35) прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв;

            36) погодження рiшень Правлiння Товариства, пов'язаних iз реструктуризацiєю Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;

            37) контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Iнформацiя,  щодо паспортних даних, освiти, стажу керiвної роботи, найменування пiдприємства па попереднiх посад, розмiру виплаченої винагороди не надається тому,  що Членом наглядової ради призначена юридична особа.  

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Черкаська обласна Державна адмiнiстрацiя

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            0 0  0

6.1.4. Рік народження

            0

6.1.5. Освіта

            0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Член наглядової ради юридична особа - представник Черкаської обласної Державної адмiнiстрацiї.

6.1.8. Опис

            До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

            1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень Товариства, у тому числi змiн та доповнень до них, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

            2) погодження проектiв Положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв: Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них;

            3) Самостiйно або за поданням Правлiння пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

            4) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

            5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

            6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  

            7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

            8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

            9) За поданням Правлiння затвердження Положення про порядок розпорядження та використання майна, а також внесення до нього змiн;

            10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння-директора вiд виконання його повноважень, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв  чи самого Товариства, до вирiшення Загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи (одного з членiв Правлiння), яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння, та скликання позачергових Загальних зборiв;

            11) подання до органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом  акцiй Товариства, пропозицiй щодо вiдповiдностi займанiй посадi Голови правлiння Товариства (до реалiзацiї бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй статутного капiталу Товариства);

            12) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання членiв Правлiння, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;

            13) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення його повноважень;

            14) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження умов контрактiв/договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;  визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракти/договори з членами Правлiння;

            15) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

            16) Самостiйно або за поданням Правлiння обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            17) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

            18) Самостiйно або за поданням Правлiння визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України;

            19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

            20) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            21) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;

            22) Самостiйно або за поданням Правлiння затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;

            23) розгляд та затвердження квартальних звiтiв, що подає Правлiння Товариства;

            24) Самостiйно або за поданням Правлiння надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

            25) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;

            26) виступ, у разi потреби, iнiцiатором проведення спецiальних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

            27) надання Загальним зборам Товариства пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;

            28) подання органам приватизацiї пропозицiй про особливостi приватизацiї майна Товариства;

            29) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, зокрема:

- прийняття рiшення про участь або припинення участi Товариства в iнших юридичних особах, а також в  об'єднаннях пiдприємств;

- прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та припинення дiяльностi  дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них;

            - прийняття рiшення про розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (часток, паїв, акцiй) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;

            30) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення  про винесення на розгляд Загальним зборам Товариства рiшення про вчинення правочину у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            31) Самостiйно або за поданням Правлiння прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            32) Контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;

            33) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв;

            34) подання на розгляд Загальних зборiв питань про видiл та припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення),  передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);

            35) прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв;

            36) погодження рiшень Правлiння Товариства, пов'язаних iз реструктуризацiєю Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;

            37) контроль за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Iнформацiя,  щодо паспортних даних, освiти, стажу керiвної роботи, найменування пiдприємства па попереднiх посад, розмiру виплаченої винагороди не надається тому,  що Членом наглядової ради призначен представник юридичної особи.  

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Скороход Раїса Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1961

6.1.5. Освіта

            Вища. Тернопiльська академiя народного господарства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Фонд Державного майна України

6.1.8. Опис

            Як Голова ревiзiйної комiсiї посадова особа виконує:

            1) контроль за виконанням Правлiнням Товариства рiчних фiнансових планiв Товариства;

            2) аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

            3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;

            4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;

            5) аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством;

            6) аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

            7) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Правлiнням Товариства;

            8) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй;

            9) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;

            10) аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства України;

            11) подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам Товариства на пiдставi цих звiтiв;

            12) надання Наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв;

            13) iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

 

Стаж керiвної роботи 9 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: заступник начальника вiддiлу з  банкрутства та санацiї, головний спецiалiст ФДМУ

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член правлiння - заступник голови правлiння з виробництва

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Купрiянов Олег Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1969

6.1.5. Освіта

            Вища. Ленiнградський механiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "ЧПЗ" заступник начальника виробничо-збутового вiддiлу

6.1.8. Опис

            Компетенцiя Правлiння Товариства:

                1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

                2) вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених цим Статутом;

            3) затвердження планiв поточної дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;

            4) затвердження та реалiзацiя планiв роботи Правлiння;

                5) затвердження виробничих, економiчних та iнших показникiв дiяльностi Товариства;

            6) складання, затвердження проектiв рiчних фiнансових планiв Товариства;

                7) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства згiдно вимог чинного законодавства України;

            8) розгляд та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних звiтiв Товариства;

            9) розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

               10) Затвердження внутрiшнiх нормативних та процедурних актiв, якi визначають порядок впровадження та виконання державних законодавчих та нормативних актiв Товариства, вiдносин мiж пiдроздiлами та порядок їх дiяльностi;

            11) затвердження структури Товариства, створення, лiквiдацiя, злиття, скорочення штатiв структурних пiдроздiлiв Товариства з метою виконання його цiлей та завдань;

            12) забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;

            13) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            14) прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 (п'яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв  вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            15) затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; розподiл прибутку, отриманого дочiрнiми пiдприємствами за результатами фiнансово-господарської дiяльностi протягом року;

            16) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам;

            17) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом;

            18) призначення та припинення повноважень уповноважених представникiв з управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства. Розгляд та затвердження звiтiв про їх дiяльнiсть;

            19) за погодженням з Наглядовою радою органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;

            20) надання пропозицiй Наглядовiй радi щодо скликання чергових Загальних зборiв;

            21) надання вимоги Наглядовiй радi щодо скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;

            22) розгляд всiх питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим, необхiдних матерiалiв;

            23) пiдготовка та надання  Положень Товариства (змiн та доповнень до них), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, на затвердження або погодження Наглядовiй радi Товариства (в межах її компетенцiї);

            24) визначення розмiрiв, джерел формування та використання фондiв Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України та вiдповiдних рiшень, прийнятих Загальними зборами;

            25) прийняття рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими iнвестицiями з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства;

            26) укладання договору з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв та укладання договору зi зберiгачем на вiдкриття власникам рахункiв у цiнних паперах;

            27) за погодженням з Наглядовою радою прийняття рiшень з iнших питань, що виникають в процесi дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.

 

Стаж керiвної роботи 5 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" майстер дiльницi гальванiчного цеху № 16, старший майстер гальванiчного цеху № 16, начальник гальванiчного цеху № 16, ТОВ "Хiмлаборреактив" майстерцеху у виробничому вiддiлi, ВАТ "ЧПЗ" заступник начальника виробничо-збутового вiддiлу, заступник голови правлiння з виробництва.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Особу призначено на посаду згiдно Наказу № 23к вiд 02.12.2009 року.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Золотарьова Неля Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1978

6.1.5. Освіта

            Вища. Черкаський Державний технологiчний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Контрольно-ревiзiйне управлiння в Черкаськiй областi - заступник начальника вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг

6.1.8. Опис

            Як член ревiзiйної комiсiї посадова особа виконує:

            1) контроль за виконанням Правлiнням Товариства рiчних фiнансових планiв Товариства;

            2) аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

            3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;

            4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;

            5) аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством;

            6) аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

            7) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Правлiнням Товариства;

            8) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй;

            9) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;

            10) аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства України;

            11) подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам Товариства на пiдставi цих звiтiв;

            12) надання Наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв;

            13) iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

 

Стаж керiвної роботи 2 роки.

Посади, якi обiймала особа: Черкаський мiжнародний контрольно-ревiзiйний вiддiл, заступник начальника вiддiлу контрольно-ревiзiйного управлiння в Черкаськiй областi, Державна iнспекцiя з контролю за цiнами в Черкаськiй областi.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 

6.1.1. Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сук Володимир Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -  -

6.1.4. Рік народження

            1947

6.1.5. Освіта

            Вища. КПI

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "ЧПЗ", начальник КIС

6.1.8. Опис

            Як член ревiзiйної комiсiї посадова особа виконує:

            1) контроль за виконанням Правлiнням Товариства рiчних фiнансових планiв Товариства;

            2) аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

            3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;

            4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;

            5) аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством;

            6) аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

            7) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Правлiнням Товариства;

            8) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй;

            9) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;

            10) аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства України;

            11) подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам Товариства на пiдставi цих звiтiв;

            12) надання Наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв;

            13) iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

 

Стаж керiвної роботи 28 рокiв.

Посади, якi обiймала особа: ВАТ"ЧПЗ": начальник цеху №5, начальник конструкторсько-випробувальної станцiї, начальник КIС, начальник вiддiлу технiчного контролю.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої  винагороди в тому числi в натуральнiй формi.

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова правлiння

Соломко  Володимир Андрiйович

- -  -

 

1 000

0,002

1 000

0

0

0

Член правлiння - головний бухгалтер

Зима Леся Анатолiївна

- -  -

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Нiмич Олександр Володимирович

- -  -

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - заступник голови правлiння з комерцiйних i загальних питань

Мельник Тетяна Олександрiвна

- -  -

 

1 000

0,002

1 000

0

0

0

Член правлiння

Лебедєв Василь Iванович

- -  -

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - заступник голови правлiння з технiчних питань

Кудь Сергiй Iванович

- -  -

 

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Абраменко В'ячеслав Леонiдович

- -  -

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Фонд Державного майна України - представник

0 00032945  0

 

57 813 999

99,46

57 813 999

0

0

0

Член наглядової ради

Фонд Державного майна України - представник

0 00032945  0

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Мiнiстерство промислової полiтики України

0 0  0

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Черкаська обласна Державна адмiнiстрацiя

0 0  0

 

0

0

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Скороход Раїса Володимирiвна

- -  -

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - заступник голови правлiння з виробництва

Купрiянов Олег Iванович

- -  -

 

1 000

0,002

1 000

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Золотарьова Неля Олександрiвна

- -  -

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Сук Володимир Федорович

- -  -

 

0

0

0

0

0

0

Усього

57 816 999

99,466

57 816 999

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Фонд Державного майна України

00032945

01000, Україна, Київська обл., Київський р-н, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9

06.10.1998

 57 813 999

99,46

57 813 999

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Усього

57 813 999

99,46

57 813 999

0

0

0

 


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

12.07.2012

Кворум зборів

99,47

Опис

ПРОТОКОЛ №1

                                         ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ

                               ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД "

(ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД ")

 

м. Черкаси                                                                                                                12 липня  2012 року     

 

Дата проведення Загальних зборiв      12  липня 2012 року

Мiсце проведення Загальних зборiв     18000,м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, 5/1, адмiнiстративна будiвля Товариства, кабiнет 50

Час початку реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв (їх представникiв)            14 год.00 хв.

Час закiнчення реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв (їх представникiв)        15 год. 00 хв.   

Час вiдкриття Загальних зборiв           15 год. 00 хв.

Всього акцiй ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД "          58 127 880  штук

 

Загальнi збори акцiонерiв вiдкриває Голова Правлiння Соломко Володимир Андрiйович.

 

Слухали: Соломко В.А., який повiдомив присутнiм, що на виконання вимог ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiонерам Товариства 7-8.06.2012 р. надiсланi персональнi поштовi повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення зборiв.

Iнформацiя про проведення Загальних зборiв також опублiкована 8.07.2012 р. в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку бюлетенi "Цiннi папери України", № 105, розмiщена на сторiнцi Товариства у мережi Iнтернет 8.07.2012 р.

Змiни та доповнення до Порядку денного Загальних зборiв не вносилися.

Вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" на Загальнi збори запрошенi особи:

Заступник голови правлiння з технiчних питань - Кудь Сергiй Iванович;

Член Правлiння - Головний бухгалтер Товариства - Зима Леся Анатолiївна;

Член Ревiзiйної комiсiї - начальник вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Черкаської обласної фiнансової iнспекцiї - Золотарьова Неля Олександрiвна;

Член Наглядової ради - заступник начальника управлiння промисловостi  та розвитку iнфраструктури - начальник  вiддiлу промисловостi Черкаської обласної адмiнiстрацiї - Дмитрiєв Володимир Олександрович.

 

Вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Рiшення Наглядової ради, реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв для участi у Загальних зборах провела Реєстрацiйна комiсiя у складi:

-           Чорнобай Тетяна Миколаївна - голова реєстрацiйної комiсiї;

-           Чукуренко Юлiя  Петрiвна - член реєстрацiйної комiсiї;

-           Пархоменко  Зоя  Володимирiвна - член реєстрацiйної комiсiї.

Голова  Реєстрацiйної комiсiї обрана на її засiданнi простою бiльшiстю голосiв.

 

Для оголошення результатiв реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв для участi у загальних зборах Соломко В.А. передав слово Головi Реєстрацiйної комiсiї Чорнобай Тетянi Миколаївнi.

 

СЛУХАЛИ: Голову  Реєстрацiйної комiсiї Чорнобай Т.М.

 

Реєстрацiйною комiсiєю Товариства здiйснена реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв на пiдставi Зведеного облiкового реєстру акцiонерiв, складеного депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24 годину за 3 робочих днi до дати скликання зборiв - 6.07.2012 р.

 

Станом на 15 годину 00 хв. - останнiй час, встановлений для реєстрацiї акцiонерiв, зареєструвалися акцiонери та їх представники, якi у сукупностi володiють 57818312 штук голосуючих акцiй, що становить 99,47 % ( вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД ":

 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй                                            ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД ", якi мають право голосувати       58 127 880 голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що становить 100 % Статутного капiталу.

 

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах       231 (двiстi тридцять одна)

Для кворуму Загальних зборiв необхiдно         34 876 729 (60 % + 1 акцiя) голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй

Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi (чиї представники) зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв      8 (вiсiм)

З яких: один акцiонер - юридична особа в особi уповноваженого представника;

сiм акцiонерiв - фiзична особа. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi (чиї представники) зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв      57 818 312 голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй

Вiдсоток голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi (чиї представники) зареєструвалися для участi у Загальних зборах          99,47 % голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй та їх представникiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

 

Зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонери сукупно володiють не менш як                   60 вiдсотками голосуючих акцiй. Кворум для проведення Загальних зборiв досягнуто.

     

Загальнi збори визнаються правомочними приймати рiшення з питань порядку денного Загальних зборiв.

 

СЛУХАЛИ: Соломко В.А., який оголосив Загальнi збори акцiонерiв вiдкритими.

 

Голова Реєстрацiйної комiсiї Чорнобай  Т.М. передала Головi Правлiння Соломко В.А. Перелiк акцiонерiв / представникiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах та Протокол про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв загальних зборiв акцiонерiв, та Зведений облiковий реєстр акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД  "  станом на 06.07.2012 р.

 

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Соломко В.А., який оголосив присутнiм порядок денний Загальних зборiв та склад лiчильної комiсiї, яка була обрана на загальних зборах в 2011 роцi:

 

                                                

                                            Порядок денний:

            1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства.     

       2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв

           товариства.                                 

      3. Звiт  Правлiння  про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у

          2011 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду                                                              

      4. Звiт  Наглядової  ради  про роботу за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками

          його розгляду                                                               .

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками

    його розгляду                                                               .

6. Затвердження  висновкiв  Ревiзiйної  комiсiї за  2011 рiк.

7. Затвердження рiчного звiту  товариства за 2011 рiк.

8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк.

9. Затвердження порядку покриття збиткiв товариства, отриманих пiдсумками  роботи

    у 2011 роцi.

10.Затвердження планових нормативiв розподiлу прибутку  за результатами дiяльностi

     товариства у 2012 роцi, у тому числi планового нормативу вiдрахування з чистого

      прибутку товариства до фонду виплати дивiдендiв у 2012 роцi.

 

Для забезпечення проведення голосування на попереднiх загальних зборах акцiонерiв Товариства була обрана лiчильна комiсiя в складi:

 

Голова комiсiї -Лупина  Василь Володимирович

Член комiсiї - Купрiянов Олег Iвнаович

Член комiсiї - Сук Володимир Федорович

 

З першого питання порядку денного: Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

З питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства" головою правлiння Соломко В.А.зачитується проект рiшення:

 

1.Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Соломко Володимира Андрiйовича, Голову правлiння ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД  ".

2. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Андрiєнко Тетяну Олексiївну, акцiонера ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД".       

 

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 1):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.1. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

 

1.Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Соломко Володимира Андрiйовича, Голову правлiння ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД  ".

2. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Андрiєнко Тетяну Олексiївну, акцiонера ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД".       

 

 

З другого питання порядку денного: Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

Головою Загальних зборiв Соломко В.А.  з питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства" зачитується проект рiшення:

Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

Звiт правлiння -до 30 хв.

Iншi звiти-до 10 хв.

Доповiдi з iнших питань - до 5 хв.

 Повторнi виступи - до 2 хв.

Вiдповiдi на запитання - до 3 хв.

 Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хв.

 Запитання подавати доповiдачам у письмовому виглядi до секретарiату. Голосування на чергових загальних зборах товариства з питань порядку денного буде проводитися бюлетенями. Голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерiв товариства.

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 2):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.2. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

 

 

 

ВИРIШИЛИ:

Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

Звiт правлiння - до 30 хв.

Iншi звiти-до 10 хв.

Доповiдi з iнших питань - до 5 хв.

 Повторнi виступи - до 2 хв.

Вiдповiдi на запитання - до 3 хв.

 Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хв.

 Запитання подавати доповiдачам у письмовому виглядi до секретарiату. Голосування на чергових загальних зборах товариства з питань порядку денного буде проводитися бюлетенями. Голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерiв товариства.

 

З третього питання порядку денного: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

 

СЛУХАЛИ:

Доповiдь Голови Правлiння Товариства Соломко В.А. iз звiтом про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк (звiт додається).

 

Головою Загальних зборiв Соломко  В.А. з питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду" зачитується проект рiшення:

Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.

 

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 3):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.3. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

 

ВИРIШИЛИ:

Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.

 

З четвертого питання порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

 

СЛУХАЛИ: 

Доповiдь представника акцiонера - юридичної особи - Фонду державного майна України                          Авраменко В'ячеслава  Леонiдовича iз Звiтом Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рiк (звiт додається).

 

Головою Загальних зборiв Соломко В.А. з питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду"  зачитується проект рiшення:

Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рiк.

 

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 4):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.4. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рiк.

 

З п'ятого питання порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

 

СЛУХАЛИ:

Доповiдь члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Сука В.Ф. iз звiтом Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. (звiт додається).

 

Головою Загальних зборiв Соломко В.А. з питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду"  зачитується проект рiшення:

Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.

 

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 5):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.5. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

 

ВИРIШИЛИ:

Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.

 

З шостого питання порядку денного: Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.

 

СЛУХАЛИ:

Доповiдь члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Сука В.Ф. iз висновками Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк (висновки додаються).

 

Головою Загальних зборiв Соломко В.Ф. з питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк" зачитується проект рiшення:

Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.

 

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 6):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.6. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

 

ВИРIШИЛИ:

Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.

 

З сьомого питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк.

 

СЛУХАЛИ:

Доповiдь Члена Правлiння Товариства - головного бухгалтера Зиму Л.А. iз рiчним звiтом Товариства за 2011 рiк (рiчний звiт Товариства додається).

 

Головою Загальних зборiв Соломко В.А. з питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк" зачитується проект рiшення:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк.

 

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 7):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.7. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

 

ВИРIШИЛИ:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк.

 

З восьмого питання порядку денного: Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.

 

СЛУХАЛИ:

Доповiдь Голови Правлiння Товариства Соломко В.А. про визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк (Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк додаються).

 

Головою Загальних зборiв Соломко В.А. з питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Визначення основних напрямкiв дiяльностi  на 2012 рiк." зачитується проект рiшення:

Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк.

 

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 8):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.8. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

 

ВИРIШИЛИ :

Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк.

 

З дев'ятого питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства, отриманих за пiдсумками роботи у 2011 роцi.

 

СЛУХАЛИ:

Голову Правлiння Товариства Соломко В.А., який запропонував здiйснити покриття збиткiв Товариства, отриманих за пiдсумками роботи у 2011 роцi, за рахунок прибуткiв, отриманих у майбутнiх роках (перiодах).

 

Головою Загальних зборiв Соломко В.А. з питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства, отриманих за пiдсумками роботи у 2011 роцi" зачитується проект рiшення:

Здiйснити покриття збиткiв Товариства,  отриманих за пiдсумками роботи у 2011 роцi, за рахунок прибуткiв, отриманих у майбутнiх роках (перiодах).

 

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 9):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.9. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ :

Здiйснити покриття збиткiв Товариства,  отриманих за пiдсумками роботи у 2011 роцi, за рахунок прибуткiв, отриманих у майбутнiх роках (перiодах).

З десятого питання порядку денного: Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2012 рiк, в т.ч. планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2012 роцi.

 

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Абраменко В.Л., який запропонував затвердити нормативи розподiлу прибутку на 2012 рiк:

У разi отримання прибутку ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi направити :

-  30 % чистого прибутку спрямувати до фонду виплати дивiдендiв;

- 5 % чистого прибутку для формування резервного капiталу;

- 65 % чистого прибутку до фонду розвитку виробництва, у тому числi на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.

 

Головою Загальних зборiв Соломко В.А. з питання порядку денного зборiв акцiонерiв "Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2012 рiк, в т.ч. планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2012 роцi" зачитується проект рiшення:

У разi отримання прибутку ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi направити :

-  30 % чистого прибутку спрямувати до фонду виплати дивiдендiв;

- 5 % чистого прибутку для формування резервного капiталу;

- 65 % чистого прибутку до фонду розвитку виробництва, у тому числi на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.

 

ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенiв для голосування (бюлетень № 10):

Результати ГОЛОСУВАННЯ:           

"За" -  57 818 312  голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi  голосiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

"Утримався" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах.

(п.10. Протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв                                 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  вiд 12.07.2012 р.).

 

Рiшення прийнято одноголосно.

 

 

 

 

ВИРIШИЛИ :

 

У разi отримання прибутку ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi направити :

-  30 % чистого прибутку спрямувати до фонду виплати дивiдендiв;

- 5 % чистого прибутку для формування резервного капiталу;

- 65 % чистого прибутку до фонду розвитку виробництва, у тому числi на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.

 

Голова Загальних зборiв акцiонерiв                      _________ В.А.Соломко

 

Секретар  Загальних зборiв акцiонерiв                 _________ Т.О. Андрiєнко

 

 

 

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

24.04.2012

Кворум зборів

0

Опис

Публiчне акцiонерного товариства "Черкаський приладобудiвний завод" повiдомляє, що черговi загальнi збори акцiонерiв призначенi на  24 квiтня 2012 року за адресою:м.Черкаси,вул.30 рокiв Перемоги,5/1 (в примiщеннi адмiнiстрацiї ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод"( кабiнет № 50 голови правлiння) не вiдбулися в зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.

 

ПРОТОКОЛ № 1Про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод"

м. Черкаси   24 квiтня  2012 р.

Склад реєстрацiйної комiсiї:

Пархоменко Зоя Володимирiвна

Чорнобай Тетяна Миколаївна

Чукуренко Юлiя Петрiвна

 

Загальна кiлькiсть акцiй ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" складає: 58127880 акцiй.

Реєстрацiя акцiонерiв розпочалася о 14:00 i закiнчилася о 15:00.

 

Реєстрацiя проведена 

 

За пiдсумками реєстрацiйної комiсiї головний акцiонер ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" - Фонд державного майна України, що  володiє  57811292 голосами, що складає 99,46%  Статутного Фонду Товариства не з'явився.Вiдповiдно до  ст.41 Закону  України  "Про акцiонернii товариства", кворум для  проведення  зборiв не досягнуто, збори не є правомочними.

 

Голова реєстрацiйної комiсiї:

Чорнобай Тетяна Миколаївна

Члени реєстрацiйної комiсiї:

Пархоменко Зоя Володимирiвна

Чукуренко Юлiя Петрiвна

 

 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Аудиторська фiрма "Карат-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1977010552

Місцезнаходження

18000, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, м. Черкаси, вул.Гагарiна,21/266

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№220/2

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.09.2005

Міжміський код та телефон

(0472) 56-68-82

Факс

(0472) 76-17-97

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторсбкi послуги емiтенту

Опис

Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3781 вiд 30.06.2006р., видано Аудиторською Палатою України, термiном  до 31.03.2016р.

Номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора, та термiн дiї Серiя А, №002977, Рiшенням Аудиторської Палати України №220/2 вiд 23.09.2010 р., термiн дiї сертифiката продовжено до 31.10.2015 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Бориса Гринченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Лiцензiя АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

(044) 279-12-78

Вид діяльності

Професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї: 19.09.2006 року № 823

Строк дiї лiцензiї 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.07.2010 року, у зв'язку з переведенням випуску цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, укладено договiр  № Е-1836 вiд 25.10.2010 року з депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ-30370711).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Алан-реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25582859

Місцезнаходження

18036, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м. Черкаси, вул. Смiлянська, буд. 145

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Лiцензiя АГ № 569224

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.01.2011

Міжміський код та телефон

(0472) 65-13-82

Факс

(0472) 65-13-82

Вид діяльності

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi  зберiгача цiнних паперiв

Опис

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.07.2010 року, у зв'язку з переведенням випуску цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, укладено договiр iз зберiгачем ТОВ "Алан-Реєстр" вiд 14.10.2010 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Глобус"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20448234

Місцезнаходження

01001, Україна, - р-н, м. Київ, 1.            вул.. Андрiя Iванова 21/17-1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Лiцензiя АГ № 569224

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.01.2011

Міжміський код та телефон

(044) 2545378

Факс

(044) 2545378

Вид діяльності

Здiйснення страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Опис

Укладено договiр про органiзацiю обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв № 523 вiд 30.03.2011р. Термiн дiї договору з 03.04.2011р. по 02.04.2012  року.

Укладено договiр про органiзацiю обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв № 1366 вiд 06.08.2012р. Термiн дiї договору з 06.08.2012р. по 05.08.2013  року.

 

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.11.1998

225/23/1/98

Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000003420

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

58 127 880

14 531 970

100

Опис

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 18.11.1998 року реєстрацiйний номер  225/23/1/98 видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.

Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржових ринках та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

17.09.2010

93/23/1/2010

Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000092183

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

58 127 880

14 531 970

100

Опис

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.07.2010 року, у зв'язку з переведенням випуску iменних  цiнних паперiв з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, припинено дiю договору № 26-99 вiд 15.10.1999 року на ведення реєстру з власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Акцiонерний промислово-iнвестицiйний банк в особi Фiлiї "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Черкаси"  (код ЄДРПОУ-09354099). Укладенi договори iз зберiгачем ТОВ "Алан-Реєстр" (код ЄДРПОУ-25582859), № Е-1836 вiд 25.10.2010 року з депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ-30370711). Акт прийому-передачi системи реєстру вiд 05.11.2010 року.

Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржових ринках та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

Cвiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 17.09.2010 року реєстрацiйний номер  93/23/1/2010 видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,  дата видачi 17.09.2010 року вважати таким, що втратило чиннiсть.

14.03.1995

90/2/95

-

-

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

58 127 880

14 531 970

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржових ринках та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

17.09.2010

93/23/1/2010

Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000092183

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

58 127 880

14 531 970

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржових ринках та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

22.07.2011 року видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" дата реєстрацiї 17.09.2010 року реєстрацiйний номер  93/23/1/2010 видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В груднi 1979 року було розпочато будiвництво "Черкаського приладобудiвного заводу", як фiлiалу НВО "Iмпульс" м. Москва.

В лютому 1984 року фiлiю ЧПЗ в складi НВО "Iмпульс" перетворено в державне пiдприємство "Черкаський приладобудiвний завод".

З вересня 1998 року "Черкаський приладобудiвний завод" перетворено на вiiдкрите акцiонерне товариство.

З квiтня 2011 року  "Черкаський приладобудiвний завод" на загальних зборах акцiонерного товариства було прийнято рiшення про визначення типу товариства як публiчне акцiонерне товариство.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Пiдприємство володiє наступними потужностями:

            Складальний комплекс, що включає цехи зi збiрки високоточних пристроїв спецiального призначення, цехи виготовлення електротехнiчної продукцiї.

             Механооброблювальний комплекс, укомплектований парком високопродуктивного обладнання з ЧПУ та роботизованими комплексами, штампувальним та ливарним виробництвом;

            Гальванiчне виробництво, укомплектоване лiнiями цинкування, хiмiчного оксидування, нiкелювання, хромування та iн.;

            Цех переробки пластмас, укомплектований термопластами вiд 63см3 до 1000см3, гiдравлiчними пресами силою до 100т, обладнанням для переробки полiстиролу;

            Iнструментальний комплекс;

            Столярний цех;

            Цех нестандартного обладнання;

            Електроцех;

            Транспортний цех;

            Контрольно-випробувальна станцiя;

            Метрологiчна служба;

            Центральна заводська лабораторiя;

            Котельня.

Всi об"єкти розташованi комплексно та знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги , 5/1.

Емiтент, дочiрнiх пiдприємств, фiлiї, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФО, а також  статтi 40  Закону України "Про цiннi папери".

Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим планом бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського  облiку, якi затвердженi Наказом №1591 вiд 09.12.2011р. Мiнiстерства фiнансiв України.

 

На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби"  та №8 "Нематерiальнi активи".

Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.

Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод"  нарахування амортизацiї  основних засобiв  здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї  визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта.

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання в процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини  обєкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю.

Облiк товаро-матерiальних цiнностей  на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси".

     Пiдприємство вважає запасами активи, якi :

- утримуються  для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею  облiку запасiв вважається найменування запасiв.

Основнi i допомiжнi  матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом  собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).  Готова продукцiя  оцiнювались по виробничiй собiвартостi.

 

 

 

Текст аудиторського висновку

Аудиторська фiрма  "КАРАТ - АУДИТ"

 

м. Черкаси, вул. Гагарiна 21. кв. 266, р/р 260060000239920 ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023. Сертифiкат аудитора серiї А №002977 Рiшенням АПУ вiд 23.09.2010р. №220/2, термiн дiї сертифiкату продовжено до 31.10.2015р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм якi надають аудиторськi послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свiдоцтво чинне до 31.03.2016р.  Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501

                                              

 

 

                                                                          Акцiонерам  ПАТ  "Черкаський приладобудiвний завод"

                                                                          Керiвництву  ПАТ  "Черкаський приладобудiвний завод"

                                                                          НКЦПФР

 

Аудиторський висновок

(звiт   незалежного  аудитора)

щодо фiнансової звiтностi

публiчного акцiонерного товариства

"Черкаський приладобудiвний завод"

станом на кiнець дня  31.12.2012р.

 

 

м. Черкаси

вул. 30 рокiв Перемоги,буд,5/1

 

1.Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський приладобудiвний завод", що додається, яка включає баланс станом на  31.12.2012р., звiт про фiнансовi результати за  2012рiк , звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату з метою висловлення думки про те, чи вiдображає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиво та достовiрно фiнансовий стан ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод", а також фiнансовi результати його дiяльностi згiдно з МСФЗ,  вимогами нормативно-правових актiв регулюючого органу.

 

2. Основнi вiдомостi  про емiтента :

Повне найменування товариства: публiчне акцiонерне товариство "Черкаський  приладобудiвний завод" (далi-ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод", Товариство)

 

 

Повна назва   Публiчне  акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод"

Код ЄДРПОУ            14309572

Мiсцезнаходження    7110136700. 18003.Соснiвський район м.Черкаси.  вул. 30-рiччя Перемоги,5/1.

Дата первинної реєстрацiї    19.07.1993

Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї

29.04.2011р. №10261050011000114.

Основнi види дiяльностi       27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i 

          трансформаторiв

25.62  Механiчне оброблення металевих виробiв

25.73  Виробництво iнструментiв

26.30  Виробництво обладнання звязку

25.71  Виробництво електричних побутових приладiв

43.21  Електромонтажнi роботи

 

 

  Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в товариствi, за перiод,  що перевiряється були :

Керiвник  - Соломко Володимир Андрiйович.

Головний бухгалтер - Зима Леся Анатолiївна.

 

 

3. Опис аудиторської перевiрки:

 

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8,9,13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Законiв  України  "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про цiннi папери та фондовий ринок" ,"Про акцiонернi Товариства", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,  iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi  МСА)  Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №122 вiд 31.03. 2011 року, в тому числi  у вiдповiдностi до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора ".

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання  аудиторської перевiрки для  формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi отримання  впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

 

   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.  Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких  процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризикiв, аудитор розглядає аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.

  Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, що застосовується, та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом  та загального  подання фiнансових звiтiв.

 

Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку , затвердженого рiшенням  ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. за  №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096.

 

 Для проведення аудиту Товариства надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:

       -    Статут та установчi документи

-           Баланс станом на 31 грудня 2012 р.(форма 1);

-           Звiт про фiнансовi результати за 2012 р.(форма №2);

-           Звiт про рух грошових коштiв  за 2012 р.(форма №3);

-           Звiт про власний капiтал за 2012 р. (форма №4);

       -     Регiстри бухгалтерського облiку;

       -     Первиннi бухгалтерськi документи.

 

4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

 

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно правових актiв України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних право чинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", наявностi  суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведення фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту".

      Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:  розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

  Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на  суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовi звiтностi, а також суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

 

5. Вiдповiдальнiсть аудитора

 

Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.

 

Аудиторський висновок  який подається до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв повинен бути складений вiдповiдно   до вимог  Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,  iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) зокрема у вiдповiдностi до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питаньу звiтi незалежного аудитора ",МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"

 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської  думки.

 

Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки

 

Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв i зобов'язань. Що є обмеженням обсягу роботи, у зв'язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.

 

6. Умовно позитивна думки.

 

          Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФО, а також  статтi 40  Закону України "Про цiннi папери".

Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим планом бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського  облiку, якi затвердженi Наказом №1591 вiд 09.12.2011р. Мiнiстерства фiнансiв України.

 

         На нашу думку, за винятком впливу викладеного в параграфi "Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки" отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi  Публiчного акцiонерного товариства  "Черкаський приладобудiвний завод" станом на 31.12.2012р.

Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть  Публiчного акцiонерного товариства  "Черкаський приладобудiвний завод"  в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2012р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам  дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок.

      В ходi перевiрки Аудитом не були виявленi ознаки якi ставлять пiд сумнiв Публiчне акцiонерне товариство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

 

 

19 лютого 2013р.

 

Директор  АФ "Карат -Аудит"

Незалежний аудитор                                                                                 / I. М. Любченко/

Сертифiкат аудитора 002977

м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266

 

7. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку.

 

7.1 Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї ц цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариста вiд 17.11.2004р. №485

Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат i платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.

Вартiсть чистих активiв ПАТ  "Черкаський приладобудiвний завод""  становить - 19719 тис. грн. (29161-9264-90-88), що на 5187 тис. грн. бiльше   вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв  вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

 

7.2 Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з

фiнансовою звiтнiстю

 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" а також згiдно з рiшенням ДКЦПФР ВIД 20.10.2011р. №1482 була проведена перевiрка  щодо корпоративного управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.

 Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР  разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть")

 

7.3 Виконання значних правочинiв

 

Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" у звiтному перiодi не вiдбувалися.

 

7.4 Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану

 внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

 

Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України " Про акцiонернi Товариства", загальними зборами акцiонерiв Товариства затвердженi наступнi положення "Про правлiння", "Про наглядову раду", "Про ревiзiйну комiсiю". Товариство користується послугами зовнiшнiх аудиторiв.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України  "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України  "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.

 

7.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових

 звiтах внаслiдок шахрайських дiй

 

Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства.

Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслiдок шахрайства.

Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво не має iнформацiї  про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.

 

 

8. Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився  31.12.2012р.

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

      Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно  українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ.

         Основнi  змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, коригувань оцiнки дебiторської заборгованостi (нарахування резерву сумнiвних боргiв на iншу дебiторського заборгованiсть), створення забезпечень, використання суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв.

         Змiни пов'язанi з переходом на МСФЗ,  були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року).

Основнi принципи бухгалтерського облiку.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.

  Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

  Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

- фiнансовий актив, доступний для  продажу

- iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї  та векселя

- дебiторська заборгованостi

- фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати,  якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

 Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

 

 

8.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду.

 

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р.представлено статутним капiталом, iншим додатковим капiталом, резервним капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку.

 

 Статутний капiтал.

 

Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових реєстрах в сумi  - 14532 тис. грн. в попереднiх звiтних перiодах.  Розмiр статутного капiталу не змiнився i на момент перевiрки вiдповiдає даним Головної книги, балансу, i даним Статуту

Згiдно Свiдоцтва про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 17.09.2010р. за реєстрацiйним № 93/23/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  засвiдчила випуск  58127880 штук простих iменних акцiй на загальну суму - 14531970 гривень номiнальною вартiстю 0,25гривень.

Статутний  капiтал сформовано  згiдно наказу ФДМУ №40 -АТ вiд 11.09.1998р. "Про перетворення державного пiдприємства "Черкаський приладобудiвний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод" в сумi 14531970 гривень. шляхом передачi державного майна  в новостворене  Товариство.

Статут  публiчного акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод"  в новiй редакцiї затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2011р. Державну реєстрацiю змiн до установчих   документiв проведено 29.04..2011р. номер запису 10261050011000114

Протягом 2012р.Товариство не проводило пiдписку на акцiї додаткової емiсiї i статутний капiтал не змiнювало.

 Iнший додатковий капiтал.

   До складу iншого додаткового капiталу включено суму дооцiнки необоротних активiв.  Залишок  iншого додаткового капiталу  на кiнець року становить - 44222 тис. грн.

 Непокритий збиток   на кiнець  2012 року становить - 39035 тис. грн.

У 2012р.товариство в результатi господарської дiяльностi  отримало чистий  збиток  в сумi - 3204 тис. грн.

 

8.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.

 

8.2.1 Необоротнi активи

На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби"  та №8 "Нематерiальнi активи". Пiдприємство оцiнює нематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.  Розглянувши доречнiсть застосування будь якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування,  керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть(iсторичну) як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за  справедливою вартiстю на дату переходу та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 72552 тис. грн., знос - 46140 тис. грн., залишкова вартiсть - 26412тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 71838 тис. грн., знос - 46194 тис. грн., залишкова вартiсть - 25644 тис.грн.

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить - 4 тис. грн., накопичена амортизацiя - 4 тис. грн., залишкова вартiсть - 0 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 4 тис. грн., накопичена амортизацiя - 4 тис. грн., залишкова вартiсть - 0 тис. грн.

    Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод"  нарахування амортизацiї  основних засобiв  здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї  визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. За 2012р.нараховано амортизацiї основних засобiв  та нематерiальних активiв на суму -  1209тис.грн.  

У 2012р.переоцiнки основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не проводилась

Iнвестицiйна нерухомiсть.

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання в процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини  обєкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю.

Облiкова полiтика Товариства щодо облiку iнвестицiйної нерухомостi не розкрита.

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок року становить - 50 тис. грн., знос iнвестицiйної нерухомостi - 30тис.грн.,  справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 20 тис. грн.; станом на 31.12.2012р. вiдповiдно - 80тис.грн., знос - 36 тис. грн., залишкова вартiсть - 44 тис. грн.

 

8.3 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей.

 

  Облiк товаро-матерiальних цiнностей  на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси".

     Пiдприємство вважає запасами активи, якi :

- утримуються  для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею  облiку запасiв вважається найменування запасiв.

Основнi i допомiжнi  матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом  собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).  Готова продукцiя  оцiнювались по виробничiй собiвартостi.

Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.

Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.

 До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог П(С)БО.

Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 1546 тис.грн., незавершеного виробництва на суму - 406 тис. грн., готової продукцiї на суму - 954 тис. грн., товарiв на суму - 30 тис. грн.; станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв на суму - 998 тис.грн. , незавершеного виробництва на суму - 532 тис. грн., готової продукцiї на суму - 860 тис. грн., товарiв на суму - 30 тис. грн.

 

8.4  Дебiторська заборгованiсть

 Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню  (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть" Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсною вартiстю.

    Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю плюс вiдповiднi витрати  на проведення операцiй. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки.

Справедливу вартiсть дебiторської  заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки не має ринкових котирувань цих активiв

 

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2011р. та станом на 31.12.2012р.

Вид дебiторської заборгованостi      Рядок балансу            На початок

звiтного року

тис. грн.          На кiнець

звiтного року

тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :                         

Чиста реалiзацiйна вартiсть  160      3          0

Первiсна вартiсть       161      3          0

    Резерв сумнiвних боргiв   162      3          0

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками

     з бюджетом          

170     

0         

0

     за виданими авансами     180      607      690

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть          210      246      305

     Поточнi фiнансовi iнвестицiї        220      0          0

     Iншi оборотнi активи        250      0          0

    Разом                      856      995

 

З бiльшiстю контрагентiв перед складанням звiту проведенi звiрки взаєморозрахункiв, якi пiдтвердили її реальнiсть

Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв один раз на рiк на дату балансу, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Товариство, резерв сумнiвних боргiв не нараховувало в зв'язку з вiдсутностi таких дебiторiв.

 

8.5 Облiк коштiв i розрахункiв

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України" затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.

Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України"  затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р. становить- 58 тис. грн.

 

8.6 Витрати майбутнiх перiодiв

 

 Для узагальнення iнформацiї по витратах, якi вiдносяться до майбутнiх звiтних перiодiв вiдкрито бухгалтерський рахунок 39. До витрат майбутнiх перiодiв вiдноситься сплачена  передплата за перiодичнi видання, та iншi витрати, що вiдносяться до наступного облiкового перiоду. Витрати  майбутнiх перiодiв на початок року становить - 1тис. грн., на кiнець звiтного року становить -  0 тис. грн.

8.7 Забезпечення   наступних витрат i платежiв

 

Забезпечення виплат персоналу (вiдпусток станом на 31.12.2012р. становить  78 тис. грн. на кiнець звiтного року - 88 тис. грн.

 

8.8 Довгостроковi зобов'язання

 

 Вiдстроченi податковi зобов'язання на початок року становлять 80 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 90 тис. грн.  Вiдстроченi податковi  зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Пiдприємство визнає  вiдстроченi податки як витрати, i включає у збиток за звiтний перiод.

 

8.9  Розкриття та  iнформацiї щодо зобов'язань

             

  Облiк, оцiнка, структура зобов'язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 "Зобов'язання".

Перевiрка облiку кредитiв i позик.

 

В перiод, що перевiрявся пiдприємство користувалося позиками банкiв на короткострокових   основi.  Вартiсть короткострокових кредитiв банку на початок року  становить -384 тис. грн. на кiнець року -  384тис.грн.

 

 Перевiрка облiку кредиторської заборгованостi.

 

     Зобов'язання визнаються, коли Пiдприємство  має теперiшню заборгованiсть(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть(тобто бiльше можливо, нiж неможливо),що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

 Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток  пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання вiдповiдно до Українського законодавства. Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвникам послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдно заробiтна платня.

Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  на початок року становить -1462 тис. грн., на кiнець звiтного року - 896 тис. грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв на початок року - 158 тис. грн., на кiнець року - 207 тис. грн.;  з бюджетом на початок року  -1883 тис. грн., на кiнець звiтного  року -  3132 тис. грн.; зi страхування  на початок року  - 2368 тис. грн., на кiнець звiтного  року -  3526 тис .грн.; з  оплати працi на початок року  - 246 тис. грн., на кiнець звiтного  року -  417 тис. грн.

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять  - 693 тис. грн.  станом на 31.12.2012р. становлять  - 702 тис. грн.

Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

 

9. Облiк витрат виробництва та обiгу

 

Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16"Витрати" i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати, понесенi у звязку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

 

 

Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали 10023 тис. грн.,   в т. числi за елементами витрат:

 - матерiальнi витрати - 4404 тис. грн.

 - витрати на оплату працi - 2622 тис. грн.

 - вiдрахування на соцiальнi заходи - 971 тис. грн,

 - амортизацiя - 1209 тис. грн.

 - iншi операцiйнi витрати  -817 тис. грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить - 6728 тис. грн.

Фiнансовi витрати становлять - 0 тис. грн.

Iншi витрати становлять - 0 тис. грн.

Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 0 тис. грн.

 

10.Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку.

 

   Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi вiдповiдно до положення П(С)БО 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей  i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дпту балансу.

   Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати  за  2012р. по  критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО "Звiт про фiнансовi результати".

За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в розмiрi -  7159 тис. грн.

 

Iншi операцiйнi доходи становлять -  2022 тис. грн.

Iншi фiнансовi доходи становлять -  0 тис. грн.

Iншi доходи становлять - 0 тис.грн.

Станом на 31.12.2012р. чистий  збиток згiдно даних бухгалтерського облiку становить - 3204 тис. грн.                           

 

11.Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

 

В ходi перевiрки за 2012р. не було виявлено подiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

 

12. Стан бухгалтерського облiку та, опис важливих аспектiв облiкової полiтики.

 

Протягом 2012р. згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства  було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика   сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат.

 Облiкова полiтика забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої, повної та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи витрати i способи отримання фiнансових результатiв,

Принципи облiкової полiтики застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалася протягом 2012р.

Бухгалтерський облiк   та складання  фiнансової звiтностi здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.

 Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi  даних бухгалтерського облiку .

Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування  їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних  журнально-ордерну форму  облiку  iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми

  У  2012р. застосовувався План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань господарських операцiй пiдприємства з урахуванням положень Iнструкцiї, щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй затвердженої наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999р. №291 ( зi змiнами та доповненнями).

   Статтi наведенi у фiнансовi звiтностi вiдповiдають таким критерiям:

iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття економiчних вигод i їх оцiнка може бути достовiрно визначена.

 

13. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

 

 

Повна назва   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - аудиторської фiрми "Карат - Аудит" тел.  566882     0674911501

Код ЄДРПОУ            22804749

Мiсцезнаходження    м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,

тел. 566-882

Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата видачi   22804749, 14.09 1995р.

Орган, що видав свiдоцтво  Черкаський мiськвиконком

Серiя, дата видачi сертифiката аудитора, та термiн дiї       Серiя А, №002977, Рiшенням Аудиторської Палати України №220/2 вiд 23.09.2010р., термiн дiї сертифiката продовжено до 31.10.2015р.

Номер та дата свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi.

            № 3781 вiд 30.03.2006р., видано  Аудиторською Палатою України. Строк дiї  свiдоцтва - до 31березня 2016р.

 

14. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення  аудиту

 

 Номер договору на проведення аудиту: №5 вiд  05.02.2013р.                     

 Перiод проведення аудиту з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

 Дата початку проведення аудиту: 06.02. 2013р.

 Дата закiнчення проведення аудиту: 18.02.2013р.

 

19 лютого 2013р.

 

 

 

Директор  АФ "Карат -Аудит"

Незалежний аудитор                                                                                 / I. М. Любченко/

Сертифiкат аудитора 002977

м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266